Ergotron LX Desk Monitor Arm, Top View, White Colour, Monitor Mounted