Ergotron HX Triple Monitor Bow Kit, White Colour, Top View, Three Monitors Mounted, No Arm